צור קשר

ייעוץ משפטי ראשוני

 
קובץ מצורף:
 
אין בייעוץ המשפטי הראשוני הנ"ל שניתן במסגרת פנייה זו בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקיף וממצא שינתן באמצעות עו"ד. כך, הסתמכות ואו ביצוע של פעולה משפטית עפ"י האמור בייעוץ המשפטי שיינתן במסגרת האתר, לא תטיל חבות מכל מין וסוג שהוא על עו"ד מיליס יואב ו/או על מי מטעמו. הפונה מצהיר כי בעצם משלוח הפנייה ו/או בעצם קבלת הייעוץ באתר הוא מוותר על כל תביעה ואו עילת תביעה מכול מין וסוג שהוא ועל פי כל דין לרבות דיני החוזים ודיני הנזיקין כנגד עו"ד מיליס יואב ו/או מי מטעמו.
קראתי ואני מאשר/ת את האמור לעיל