צור קשר
לפרשת בראשית: "הלא אם תיטיב שאת" – החובה לעשות טוב?מאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 22/10/2011
מפרשת הבריאה – בראשית – עולה כי חופש הבחירה ניתן לאדם באשר הוא אדם כבר בעת היבראו. האברבנאל מסביר כי האדם נברא "נצב הקומה ופניו לא למעלה ולא למטה לפי ששלמותו תלוי בבחירתו, ואם ירצה ישא פניו ויהיה מהעליונים [=כמלאך], ואם ירצה יפלו פניו ויהיה מהתחתונים" [=כבהמה]. לאחר שלא שעה למנחת קין, פונה ה' אל קין: "למה חרה לך? למה נפלו פניך? הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו" [ד, ו-ז]. דברי ה' אל קין מבטאים את חופש הבחירה שיש לאדם "לכבוש את יצרו לפני המעשה, יכולת האדם לתקן עוותים אחרי המעשה..לקום לאחר נפילה" [נ.לייבוביץ].
קרא עוד >>
לפרשת נח: "ונעשה לנו שם" – היחס בין היחיד לכללמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 29/10/2011
בפרשת נח מובא ענין דור הפלגה שבקשו לבנות "עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ" [נח, י"א, ד]. חז"ל עמדו על כך שחטא דור המבול נאמר במפורש ["כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ", בראשית, ו, י"ב] ואילו חטאו של דור הפלגה לא נתפרש [מדרש רבה,לח,ו]. מפרשי המקרא תהו מה היה חטאו של דור הפלגה וכיצד העונש – בלילת שפתם של דור הפלגה ופיזורם – קשור לחטאו של דור זה, והיטיב לנסח השאלה האברבנאל: "ענין דור הפלגה נבוכו בו המפרשים חדשים גם ישנים לדעת מה פשעם ומה חטאתם שבעבורו נתחייבו לעונש ההוא מבלבול הלשונות ופזור הארצות ואיך היה מתייחס אותו העונש לאותו המרי".
קרא עוד >>
לפרשת לך לך: "למען ייטב לי בעבורך" – בזכות עמידת האשהמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 05/11/2011
פרשת לך לך היא פרשת יסוד באמונה בה'. הפרשה פותחת בניסיון הראשון לאברהם "לך לך מארצך", ורש"י פירשו: לך להנאתך ולטובתך. אף בניסיון עקידת יצחק [פרשת וירא, כ"ב] מצווה ה' את אברהם "ולך לך אל ארץ המוריה.." [כ"ב, ב], ואולם רק לאחר עמידת אברהם בניסיון העקידה מעיד ה' על אברהם: "עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה.." [כ"ב,י"ב]. בעוד שהעמידה בנסיון הראשון הפותח את פרשתנו מעיד על אמונת אברהם בהבטחת ה' לברכו, לגדלו ולהרבות זרעו, העמידה בניסיון האחרון משמעותו עמידה מוחלטת באמונה בה', לא אמונה תועלתנית, אלא אמונה ללא תנאי, כזו שלא מתלה את האמונה בכך שה' יעזור לאדם.
קרא עוד >>
לפרשת וירא: "לעשות צדקה ומשפט" – בזכות עשיית הצדקהמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 12/11/2011
בענין סדום ועונשה המובא בהרחבה בפרשתנו – פרשת וירא – יש לתמוה מדוע ראה ה' לגלות לאברהם את מצבה המושחת של סדום והעונש שהוא מבקש להביא עליה? מדוע על ה' להצטדק: "המכסה אני מאברהם..."? המדרש תנחומא ורש"י מציינים כי כיוון שהבטיח ה' את ארץ כנען לאברהם, ובדעתו הייתה להחריב חמשה כרכים [=ערים] של סדום ועמורה, נמלך [=התייעץ] תחילה באברהם. מרגע הבטחת הארץ לאברהם, אף שהארץ כולה לה', לאברהם יש ענין מובהק בכל מקום בארץ המובטחת, ולפיכך פגיעה בטיב המתנה [=בארץ] ע"י החרבת חלק מעריה, גם אם בצדק, מחייבת התייעצות עם בעל ההבטחה, עם אברהם.
קרא עוד >>
לפרשת חיי שרה: "אל ארצי ואל מולדתי" – על השפעת שחיתות המידותמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 19/11/2011
מציאת אשה לבנו יצחק הוא אחד הענינים המרכזיים בפרשת חיי שרה. אברהם שולח את עבדו אליעזר "זקן ביתו המשל בכל אשר לו" לארצו ולמולדתו חרן לקחת אשה לבנו יצחק. ויש לתהות מדוע אברהם מצווה את עבדו שלא לקחת אשה מבנות כנען? ומדוע לא הרחיק אברהם את יצחק בנו מבנות בתואל ונחור? וכבר תהה על כך האברבנאל: "למה ציווה אברהם שלא יקח אשה מבנות הכנעני, האם מפני שהיו עובדי עבודה זרה?! גם בעבר הנהר היו כן, ומה הועיל בתקנתו? ..ומדוע הרחיק בנות כנען ולא הרחיק בנות בתואל ונחור שהיו רעים וחטאים מצד אמונותיהם כאנשי כנען?", וממשיך ותוהה האברנבאל מדוע אסר אברהם לקחת מבנות ענר, אשכול וממרא שהיו אנשים טובים ובעלי בריתו?
קרא עוד >>
לפרשת תולדות: "ויבז עשו את הבכרה" – בין תמורה לייעודמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 26/11/2011
מבין הלימודים הרבים מפרשתינו – תולדות – נתמקד בשאלה מה ראה יעקב לקנות את הבכורה מעשיו? מה הבטיחה הבכורה ליעקב? לפי הרש"ר הירש תשובת ה' לרבקה "שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך ייפרדו.." משמעה כי נאמר לרבקה, כי היא נושאת ברחמה שני בנים אשר כל אחד מהם מייצג שיטה חברתית שונה לחלוטין. בעוד האחד – יעקב – יבנה את הלאום [במשמעות מדינה] על ערכי רוח ומוסר, על נשמת האדם באדם. והלאום השני כנגדו – עשו – יבקש להיבנות על ערמה וכח.
קרא עוד >>
לפרשת ויצא: "לא ייעשה כן במקומנו" – על דיבור רב משמעותמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 03/12/2011
במרכז פרשת ויצא עומדים שנות שהותו של יעקב בבית לבן הארמי. כחודש ימים לאחר שיעקב מגיע לבית לבן, ומתאהב בבת לבן – רחל, מסכים יעקב לעבוד שבע שנים אצל לבן "ברחל בתך הקטנה". לבן מסכים ואומר: "טוב תתי אותה לך מתתי אתה לאיש אחר" [כ"ט, י"ט]. בהמשך, משמילא יעקב את חלקו בעסקה ומבקש מלבן "הבה את אשתי", משיא לבן – בחשכת הלילה - את בתו הבכורה לאה ליעקב
קרא עוד >>
לפרשת וישלח: "באנו אל אחיך אל עשיו" – על קרבה מסוכנתמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 10/12/2011
פגש יעקב עם עשו בשובו מפדן ארם לארץ ישראל זכה לעיונים רבים של מפרשי המקרא, דרשנים והוגי דעות בכל הדורות בשל הסמליות הרבה שבמפגש זה, והמשמעות הרבה של המפגש לדורות. ותמהו רבים מן המפרשים ממה בדיוק חשש יעקב?! והכיצד חשש שעה שבידו הבטחה מפורשת הקב"ה "שוב אל ארץ מולדתך ואהיה עמך" [ויצא, ל"א,ג]?!
קרא עוד >>
לפרשת וישב: "ולא יכלו דברו לשלם" – מהידברות לשלוםמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 17/12/2011
תחילת ירידת עם ישראל למצרים במכירת יוסף שנבעה משנאת אחיו. במה קנאו אחי יוסף עד כי גדלה שנאתם אליו "ולא יכלו לדברו לשלום"? ובהמשך מתנכלים להמיתו ולבסוף מוכרים אותו? לדעת המדרש תנחומא: "לפי שראה בחלומו שעתיד למלוך והגיד לאביו, קנאו בו אחיו". לדעת הרשב"ם – חסיד פשט המקרא – אהבת יעקב את יוסף גרמה לקנאה.
קרא עוד >>
לפרשת מקץ: "יעשה פרעה ויפקד פקידים" – מפתרון לשלטוןמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 24/12/2011
פרשת מקץ פורשת בפנינו עלילת סיפור מרתקת – מעליית יוסף לגדולה במצרים ועד התמסרות אחי יוסף לעבדים – ולאורכה שזורים מסרים ותובנות רבים לכל אדם בכל דור, ואין היא רק תאור היסטורי כיצד סיבב ה' את ירידת עם ישראל למצרים כהבטחתו לאברהם בברית בין הבתרים. הפרשה פותחת בחלום פרעה ופתרונו ע"י יוסף.
קרא עוד >>
לפרשת ויגש: "וישב ישראל..ויאחזו בה" – בין היאחזות לתרבותמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 31/12/2011
בלבה של פרשת ויגש עומדת ירידת יעקב וכל ביתו מצרימה. המקצה מאחי יוסף הניצבים לפני פרעה מצהירים בפניו: "...לגור בארץ באנו, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען..." [מ"ז,ד]. בני ישראל היורדים מצרימה, לא מבקשים להשתקע במצרים, אלא להישאר גרים [=זרים] במצרים. לדעת ההגר"א, אילו היה בכוונת יעקב להשתקע במצרים, לא היו יכולים בני ישראל להיגאל משם.
קרא עוד >>
לפרשת ויחי: "לו ישטמנו יוסף" – מחילה במעשהמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 07/01/2012
לקראת סוף פרשת ויחי יעקב – שעיקרה פטירת יעקב, ברכותיו לנכדיו ובניו, וקבורתו בארץ כנען – בחזרם של יוסף ואחיו למצרים ממסע קבורתו של יעקב במצרים, מספר לנו הכתוב על החשש של אחי יוסף שיוסף יבוא איתם חשבון על חטא מכירתו: "ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו: לו ישטמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו" [נ, ט"ו].
קרא עוד >>
"כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" – לירוא מאהבהמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 03/11/2012
רגעים לפני שאברהם מבצע בפועל את ציווי ה' להעלות את בנו יחידו יצחק לעולה, מצווה אותו ה': "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה.." [כ"ב, י"ב]. בידוע לנו כי עשרה ניסיונות ניסה ה' את אברהם, וניסיון העקידה היה הניסיון העשירי והאחרון ויש אומרים אף הגדול שבהם.
קרא עוד >>
לפרשת חיי שרה: "ביני ובינך מה הוא" – אהבה מיתממתמאת: מיליס יואב    תאריך פרסום: 10/11/2012
לאחר שאברהם מבקש מבני חת לבקש מעפרון למכור לו בכסף מלא את מערת המכפלה, עפרון מציע לאברהם את המערה והשדה ללא תמורה: "לא אדני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, קבר מתך" [כ"ג, י"א].
קרא עוד >>
לפרשת חיי שרה: "הוא ישלח מלאכו לפניך" – על חובת האדם להתאמץמאת: כתב: עו"ד יואב מיליס; עריכה לשונית והגהה: ד"ר מוטי גולן    תאריך פרסום: 26/10/2013
במרכזה של פרשת השבוע, פרשת "חיי שרה" חיי שרה תורתנו פורשת בהרחבה יוצאת דופן את בחירתה של אשת יצחק, רבקה. אברהם מזהיר את עבדו אליעזר לבל יעז להשיא את יצחק לכנענית. הוא מצווה עליו [כ"ד, ד']: "אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק"
קרא עוד >>
לפרשת תולדות: "אברהם הוליד את יצחק" – על בחירה חופשית וכחה של ליצנותמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 17/11/2012
פרשתנו - תולדות - פותחת בהצהרה הנראית לכאורה מיותרת: "אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק". מה באו ההצהרות "יצחק בן אברהם", "אברהם הוליד את יצחק" להודיענו? קושי זה הזקיק את רש"י להביא את דברי המדרש תנחומא בפתח פרשתנו: "ע"י שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק, לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו.
קרא עוד >>
לפרשת ויצא: "התחת אלוקים אנכי" – מעומק הצרה לעמקות התפילהמאת: יואב מיליס    תאריך פרסום: 09/11/2013
פרשת ויצא עוסקת, בין היתר, בלידת בני יעקב. כשרחל נוכחת כי לאה יולדת ארבעה בנים ליעקב, היא מקנאת לאחותה ודורשת מיעקב: "הבה לי בנים, ואם אין מתה אנכי". לדרישה זו מגיב יעקב בכעס רב על רחל: "התחת אלוקים אנכי?! אשר מנע ממך פרי בטן?!" [ל,א-ב]. מה בדיוק בקשה רחל? על מה בדיוק כעס יעקב, ומדוע?
קרא עוד >>
לפרשת וישלח: "ויהי לי שור וחמור" – והיכן הגמל? על הבחנה ברורה בין טוב לרעמאת: יואב מיליס    תאריך פרסום: 16/11/2013
רשתנו – וישלח – פותחת בתיאור ההכנות שעושה יעקב לקראת מפגשו הגורלי עם עשו אחיו לאחר עשרים שנה. בין השאר, מבקש יעקב משליחיו לאמר לעשו: "ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה.." [ל"ב,ו]. בתיאור חלוקת הרכוש למחנות, מופיעים הגמלים: "..ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות" [ל"ב,ח]. מדוע לא הזכיר יעקב את הגמל בדבריו לעשו?
קרא עוד >>
לפרשת בראשית: "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" – על בניית השלוםמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 10/10/2015
על הויכוח בעולמות העליונים ביחס לבריאת האדם; על ריבוי הדעות כדרך המרבה שלום בעולם; והיאך תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? על זאת ועוד במאמר דלהלן....
קרא עוד >>
"נח איש צדיק, תמים היה בדרותיו" - על העדר השלמותמאת: יואב מיליס    תאריך פרסום: 14/10/2015
מה בין צדיקותו לתמימותו של נח? מה ניתן ללמוד משני תאוריו של נח, לדורו ולדורות? זאת ועוד....
קרא עוד >>
"ויזכר אלוקים את אברהם" – מקבילה על הרוע לעשיית הטובמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 28/10/2015
מה לומדים מהעובדה שה' זכר את אברהם בעת שהציל את לוט? מדוע כרך התלמוד בין הברכה על אשת לוט לזוכר הצדיקים? על החובה לעשות אקטיבית טוב ולא רק לבקר, ועוד...
קרא עוד >>
"ועל הישנות החלום" – חופש הבחירה בפתרוןמאת: עוהד מיליס יואב    תאריך פרסום: 15/12/2012
פרשתנו – מקץ – פותחת בחלומות פרעה שפתרונן מעלים את יוסף לגדולה כחלק מהמהלך האלוקי להוריד את עם ישראל כולו למצרים ולקיים את הבטחת ה' לאברהם: "גר יהיה זרעך".
קרא עוד >>
לפרשת וישב: "והבור ריק אין בו מים" – אין חלל ריק ועל מה יש לברךמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 02/12/2015
פרשתנו – וישב – כמעט תמיד תיקרא בשבוע הסמוך לחג החנוכה, ולעיתים שבת וישב תהיה אף א' דחנוכה. בסיפור מכירת יוסף העומד במרכז פרשתנו, מציע ראובן לאחיו להשליך את יוסף לבור [ל"ז, כ"ב] מתוך מטרה להצילו, ואחיו אכן נוהגים כן, ועל הבור התורה מעידה "והבור ריק אין בו מים"
קרא עוד >>
לפרשת מקץ: "כי נשני אלוקים את כל עמלי" / גם על שכחה יש להודותמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 09/12/2015
מה שבח ליוסף בנימוקו לשם שנתן לבנו הבכור מנשה: "כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי"? מה המסר שביקש יוסף ללמדנו בכך? מדוע התורה מביאה את עובדת הולדת יוסף, ואת הנימוקים לשמותיהם, דוקא כאן בטרם תחילת שנות הרעב וירידת אחי יוסף למצרים? מדוע יש להודות גם על שכחת דברים? על התועלתיות שבשכחה...כל זאת ועוד במאמר שלפניכם...אשמח לכל תגובה למייל
קרא עוד >>