צור קשר
לפרשת ויקרא: "אשר נשיא יחטא"– מנשיאות למכשלהמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 24/03/2012
רשתינו – פרשת ויקרא - עוסקת בעבודת הקרבנות שאחד מהם הוא קרבן חטאת המובא בגין חטא שנעשה בשגגה. לדעת האברנבאל הפגיעה בממונו של אדם בקרבן החטאת תניע אותו להיזהר במעשיו להבא ולהימנע מלחטוא. מכל סוגי קרבן החטאת נמקד עיוננו בקרבן חטאת הנשיא, עליה כותבת התורה [ד,כב-כו]: " אשר נשיא יחטא, ועשה אחת מכל מצות ה' אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשם.
קרא עוד >>
"אם על תודה יקריבנו" – התודה מקרבת השלוםמאת: עו"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 31/03/2012
בפרשתנו – צו – מובאת תורת זבח השלמים: שלמי תודה ושלמי נדבה. חז"ל פרשו שלמים = שלום, ש"כל המביא שלמים מביא שלום לעולם". ומדוע? זבח השלמים היה סעודה משותפת למזבח, לכוהנים ולבעלים, ונמצא משכין שלום בין המקריב-ה'-הכהן [ספרא].
קרא עוד >>
לפרשת שמיני: "קרב אל המזבח" – מבושה ליראהמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 06/04/2013
ביום השמיני לחנוכת המשכן ותחילת העבודה הסדירה במשכן, ביום שבו מתקדשים אהרון ובניו לכהונה גדולה, מצווה משה לאהרן: "..קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך.." [ט,ז]. מדוע ברגע האמת נדרש אהרון לציווי זה ממשה? וכי לא ידע אהרון שיועד לכהונה כי זה תפקידו?
קרא עוד >>
לפרשת תזריע- מצורע: "כנגע נראה לי בבית" - על ראייה סובייקטיבית של בעל העניןמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 21/04/2012
בנגעי הבתים המובאים בפרשתנו – שאף הם חלק מנגעי הצרעת – תמה המדרש תנחומא מדוע לוקים העצים והאבנים שלא חטאו? ומשיב: כדי שיראו בעליהם ויעשו תשובה. ולדעת התוספתא למסכת נגעים בית נגוע בצרעת לא היה ולא עתיד להיות, ואם כך מדוע נשנתה פרשה זו בתורה? – כדי לדרוש [=ללמוד] אותה ולקבל שכר לימודה.
קרא עוד >>
לפרשת אחרי מות- קדושים: "קדשים תהיו" – הקדושה שבגבולות העצמייםמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 28/04/2012
פרשת קדושים המשופעת בחמישים ואחת מצוות פותחת בדרישה כללית המופנית אל כל אחד ואחד מעם ישראל "קדשים תהיו". מה משמעות הדרישה להיות קדוש? האם לא די לקיים את כל המצוות כדי להיות קדוש? בתורת כוהנים פרשו: "קדושים תהיו – פרושים תהיו, כי קדוש אני, לומר שאם אתם מקדשים את עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קדשתם אותי". הואיל ופרשת אחרי מות מסתיימת באיסורי העריות, פרש רש"י את הפרישות כפרישות מעריות
קרא עוד >>
לפרשת אמור: "אמר אל הכהנים בני אהרן" – הזהרת הגדולים על הקטניםמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 05/05/2012
פרשת אמור פותחת באיסור טומאת כוהנים למת: "ויאמר ה' אל משה, אמר אל הכהנים בני אהרון, ואמרת אלהם, לנפש לא יטמא בעמיו". את כפל האמירות שבפסוק זה דרשו חז"ל [יבמות, קי"ד, ע"א] ורש"י בעקבותם כבא "להזהיר גדולים על קטנים". החובה המוטלת על הגדולים כלפי הקטנים היא שלא להחטיאם בידיים, כגון: לא לתת להם לאכול דבר טמא, אבל הגדולים אינם מצווים למנוע מהקטנים מלעבור עבירה ביוזמתם.
קרא עוד >>
לפרשת בהר: "אל תקח מאתו נשך ותרבית" – בין שמיטה לאיסור ריביתמאת: רב קרסיק יוסף ועוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 12/05/2012
ביסוד קיום מצוות השמיטה הפותחת את פרשת בהר עומדים למבחן מידת בטחונו ואמונתו של היהודי בה'. היהודי מצווה להפקיר את כל רכושו לכל דכפין – לעשיר כמו לעני, לשונאו כמו לאוהבו, למכירו ולשאינו מכירו. מצווה זו דורשת גבורה נפשית מיוחדת ועליה אמר דוד המלך בתהילים: "גיבורי כח עושי דברו, לשמוע בקול דברו" [תהילים, ק"ג, כ].
קרא עוד >>
לפרשת בחוקותי: "אם בחוקתי תלכו" – העיסוק בתורהמאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 19/05/2012
בפתח פרשת בחוקתי מבטיחה התורה לעם ישראל שפע חומרי שלום ובטחון במידה ועם ישראל שומר ומקיים מצוות והולך בחוקות ה'. חלק הברכות כולל את עשרת הפסוקים הראשונים שבפרשה, הפותחים ב"אם בחוקתי תלכו" – באות א', ומסיימים ב"ואולך אתכם קוממיות".
קרא עוד >>