צור קשר
תובענות ייצוגיות וחוק ביטוח בריאות ממלכתי: בין הרצוי למצוימאת: עוה"ד מיליס יואב    תאריך פרסום: 19/07/2005
במסגרת עבודה קצרה זו תיבחן השאלה באיזו מידה מאפשרים הוראות הדין הקיים להשתמש במכשיר של התובענה הייצוגית כדרך להגנה על זכויות מבוטחי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 . לאחר שאבחן את מצב הדין הקיים אדון בשיקולים המיוחדים לתחום הבריאות וחוק הבב"מ היכולים להצדיק את השימוש בתובענה הייצוגית במסגרת הליכים משפטיים להגנה על זכויות מבוטחי חוק הבב"מ . יבחנו השיקולים המרכזיים ב"כשירות היצוגית" של תובענה לפי חוק בב"מ, ובאיזו מידה קיימים שיקולים ומכשירים חליפיים היכולים לייתר את התובענה הייצוגית בתחומים אותם מסדיר חוק בב"מ. דילמת המשאבים המוגבלים בתחום הבריאות תיבחן כנימוק המצדיק את הרתיעה מהכשרת התובענה הייצוגית בתחום זה .
קרא עוד >>