ביטול הליכי חדלות פרעון בגין יצירת חוב בחוסר תם לב לרשות המיסים/ מאת: עוה"ד מיליס יואב

בהליכי חדלות פרעון מוגשים תביעות חוב מטעם רשויות המס השונות. מתי חוב לרשות המס שנוצר בחוסר תם לב ו/או במרמה יכול להצדיק ביטול הליך חדלות פרעון? לשאלה זו נזקק לאחרונה בית המשפט.

במסגרת הליך חדלות פרעון הוגשה תביעת חוב גדולה של מס הכנסה שהיוותה 98% מסך תביעות החוב שהוגשו בהליך. בית המשפט דן בהמלצת הנאמן בהליך לבטל את הליך חדלות הפרעון מאחר ולטענת הנאמן החוב לרשות המס נוצר במרמה. במקרה שנדון שם החוב למס הכנסה הפך לחלוט לאחר שהיחיד לא הגיש השגה או ערעור על שומות המס שהוצאו לו.

בית המשפט, מפי כב' השופט דן סעדון: "נקודת המוצא לדיון היא..[כי] אין לנאמן סמכות בהליך [חדלות הפרעון] "להציץ" מעבר "לפרגוד" השומה הסופית שנקבעה בעניינו של היחיד. אכן '…אין בעל תפקיד בהליכי חדלות פרעון רשאי לדחות תביעת חוב המבוססת של שומת מס וכל עוד לא שונה החוב באמצעות הסדרי ההשגה הספיציפיים שנקבעו במסגרת החוק, עליו לאשרה (ע"א 999/20 עיריית תל אביב נ. עו"ד עוז עמית (פורסם בנבו)..).היחיד לא השיג על שומת המס וזו הפכה לסופית.משכך, אין לקבל טענות בדבר אפשרות הנאמן להציץ מעבר "לפרגוד" השומה בכלל או נוכח קיומן של מסמכים כאלה ואחרים…" (14.6.2021)). היחיד לא השיג על שומת המס וזו הפכה סופית. משכך, אין לקבל טענות בדבר אפשרות הנאמן להציץ מעבר ל"פרגוד" השומה בכלל או נוכח קיומם מסמכים כאלה ואחרים, אשר כעולה מטיעון ב"כ רשות המסים ליחיד הייתה הזדמנות מלאה להציגם לרשות המסים בזמן אמת על מנת לנסות להסביר או להפריך קביעות בעניינו במסגרת השומה אך היחיד נמנע מלעשות כן מסיבותיו.

…במובחן מטיעון ב"כ היחיד –  שבחר להציג את עניינו של היחיד כמקרה של יצירת חוב עקב אי הגשת דוחות מס – חוב היחיד לרשות המסים נוצר עקב כך שהיחיד ניהל עסקים שונים…בלי לדווח על עסקים אלה לרשות המסים ובלי לספק הסברים ואסמכתאות להפקדות כספיות ניכרות שבוצעו בחשבונותיו.  ניתן אפוא לקבוע, כי חוב היחיד לרשות המסים נוצר אגב הפרה גסה של הוראות הדין ובחוסר תום לב של ממש מצדו לאורך שנות המס הרלוונטיות (השווה לאמור ברע"א 2292/02 פואז נ' כונס הנכסים הרשמי [פורסם בנבו] (16.4.2002)).

כידוע, הפרת חובת תום הלב על ידי היחיד החל משלב יצירת החובות ועד השלב שלאחר מתן ההפטר, עשויה לגרור תוצאות קשות. "יצירת חובות בחוסר תום לב עלולה להביא לביטול הליכי פשיטת רגל הרגל… חוסר תום לב קיצוני מצד החייב ביצירת חובותיו עשוי אף להביא לנעילת שערי ההליך לפניו עוד בטרם ניתן צו כינוס.." (ע"א 3631/21 שר נ' כונס הנכסים הרשמי [פורסם בנבו] (7.12.2021)). במקרה דנא, נובעת לטעמי המסקנה כי בשים לב לכך שהיחיד יצר 98% מסך תביעות החוב נגדו בחוסר תום לב של ממש, אין טעם בהותרת ההליך על כנו ויש לבטלו.

למסקנה דומה  [כי] דין צו פתיחת ההליכים להתבטל ניתן להגיע גם בדרך שונה. חוב היחיד לרשות המסים נוצר עקב אי דיווח כדין על הכנסות מעסקים שונים ואי תשלום מס על רווחים שצמחו לו מניהול עסקים אלה.  בפסיקה נקבע כי חוב שנוצר בדרך של העלמת מס ".. הוא חוב שנוצר אגב מרמה. על כן, זהו חוב שבאופן עקרוני אין ליתן לגביו הפטר, אלא בהתקיים נסיבות חריגות, שאינן מתקיימות כאן". (פש"ר (ת"א) 14766-12-13 ויז'נסקי נ' כונס הנכסים הרשמי, פס' 9 [פורסם בנבו] (14.7.2019)…לטעמי ניתן להחיל קביעה זו על היחיד ולו בשינויים המחויבים. כיוון שחוב היחיד לרשות המסים… מהווה כ-98% מסך תביעות החוב, וליחיד אין נכסים או יכולת השתכרות פשיטא שאין ביכולתו לפרוע חוב זה. מכאן המסקנה כי אין בצו פתיחת ההליכים כדי למנוע את חדלות הפירעון של היחיד או לסייע במניעתה ואין כל תוחלת בהותרת ההליך על כנו (סעיף 286 (א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018)."

פסה"ד הזה מלמדנו שכאשר לרשות המס יש חוב משמעותי במסגרת הליכי חדלות הפרעון, כדאי ליחיד המבקש להיכנס להליך חדלות פרעון, לבחון היטב את נסיבות יצירת החוב לרשות המס, את היקפו, ואולי אף לבחון דרכים חלופיות להסדרת חוב זה טרם כניסה להליך חדלות פרעון. דומה כי לבית המשפט היה קל להגיע למסקנה שהגיע במקרה דנא, מאחר והחוב לרשות המס היווה 98% ממסת תביעות החוב, ואולי סבר בית המשפט שכל ההליך נועד לקבלת הפטר מחוב לרשות המס, אבל בכל מקרה אחר שבו יש תועלת של ממש בקיום ההליך – ליחיד או לנושים – וגם במקרה שמשקל החוב לרשות המס אינו גבוה, אין למהר לבטל את ההליך כולו רק של "נסיבות יצירת החוב" לרשות המס, ויש לשקול כל דבר לגופו.

פסקי דין שאוזכרו:

חדלפ (ת"א) 69205-12-19;

ע"א 999/20 עיריית תל אביב נ. עו"ד עוז עמית;

ע"א 3631/21 שר נ. כונס הנכסים הרשמי;

פש"ר (ת"א) 14766-12-13 ויז'נסקי נ. כונס הנכסים הרשמי;

היום:ו' תשרי,תשפ"ד, 21/09/2023

דילוג לתוכן