ביטול צוואה הדדית / מאת: עוה"ד מיליס יואב

עריכת צוואה הדדית בין בני זוג הפכה לענין נפוץ ביותר. לבני זוג – שלהם ילדים משותפים ונכסים משותפים שהם צברו במהלך חייהם – ואשר מקיימים קשר יציב ותקין, עריכת צוואה הדדית הנה דרך המלך עבורם, שכן בדרך כלל יש לשני בני הזוג רצון בסיסי משותף מה ייעשה ביתרת רכושם לאחר מותם. ההסדר החוקי לכך מעוגן בסעיף 8א לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965 הקובע: "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחר האחד על צוואת בן הזוג האחר;..". הבדל מהותי בין צוואות נפרדות שיכולים כל אחד מבני הזוג לערוך לצוואה ההדדית הוא עקרון ההסתמכות של בן זוג אחד על צוואת בן הזוג האחר. הסתמכות זו מכניסה בעצם לתחום הצוואות עקרון הלקוח מתחום דיני החוזים. בעוד שעריכת צוואה רגילה הנה מעשה חד צדדי של המצווה, בצוואה הדדית, הצוואה מבטאת רצון משותף שבני הזוג גבשו תוך הסתמכות הדדית זה על זה.

מה קורה אם לאחר עריכת הצוואה הדדית מבקש אחד מבני הזוג לבטלה? סעיף 8א(ב) לחוק הירושה מתייחס לשני מצבי ביטול. האחד – בעוד שני בני הזוג בחיים, והשני לאחר מות אחד מבני הזוג (לכך לא נתייחס במאמר זה). במצב שבו שני בני הזוג בחיים, על המבקש לבטל את הצוואה הדדית למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני, ומרגע שנמסרה הודעה בכתב, בטלות הצוואות הדדיות של שני המצווים. בסעיף זה, עשה המחוקק איזון בין עיקרון החופש לצוות, לבין עקרון ההסתמכות בצוואה הדדית. לא נדרשת הסכמה של המצווה השני לבטל את הצוואה, אלא רק ידיעה ברורה שלו שהצוואה ההדדית בוטלה ע"י המצווה הראשון, ובכך הוא יכול לכלכל את צעדיו ולערוך צוואה חדשה חד צדדית כרצונו.

נשאלת השאלה האם ניתן לרכך את דרישת הכתב ולהסתפק בהודעה בדרך אחרת, ובלבד שיוכח להנחת דעתו של בית המשפט כי הובא לידיעתו של בן הזוג האחר דבר ביטול הצוואה הדדית ע"י בן זוגו? – במקרה אחד (ת"ע 15472-02-13) השיב בית המשפט על כך בחיוב. במקרה זה, בעת שהבעל ערך צוואה חדשה שבטלה את הצוואה הדדית, האשה נכחה בדירה וראתה הסתודדות לא שגרתית, בקשו ממנה לעזוב את הסלון, ואף סוגרים את הדלת. במקרה זה העדיף בית המשפט עקרון חופש הציווי על פני עקרון ההסתמכות. פסיקה זו זכתה לביקורת, שכן המטרה של דרישת ההודעה בכתב היא למנוע פגיעה באינטרס ההסתמכות של שני המצווים בצוואה הדדית. יש מי שסבור, שבני זוג שעורכים צוואות הדדיות, ונהנים מהיתרונות של הגלומים בצוואה הדדית, צריכים גם ליטול את הסיכונים הסבירים הנובעים מהסדר הצוואות ההדדיות, לרבות הסיכון של מצבים שבהם אין יכולת לאתר את בן הזוג השני לצורך מסירת הודעת ביטול הצוואה.

מכאן עולה חשיבותו של הוראת סעיף 8א(ג) לחוק הירושה שמאפשרת לבני הזוג להתנות תנאים גם בנוגע לצורת הביטול, ולקבוע דרכים חלופיות למסירת הודעת הביטול. אבל לא ניתן לשלול לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה ההדדית בחיי שני בני הזוג.

(*) אין באמור במאמר זה משום תחליף ליעוץ משפטי קונקרטי בהתאם לנסיבות הענין הספיציפי;

(*) משרד עוה"ד מיליס עוסק בדיני ירושה, צוואות, אפוטרופוסות ויפוי כח מתמשך;

דילוג לתוכן