הפעלת יפוי כח מתמשך במקרים דחופים ללא אישור כניסה לתוקף / עוה"ד מיליס יואב

כידוע, תנאי לכניסתו לתוקף של יפוי כח מתמשך, הוא אישור האפוטרופוס הכללי כי התקיים התנאי הקבוע ביפוי הכח המתמשך ולפיו חדל הממנה – האדם שערך את יפוי הכח המתמשך – להיות "מסוגל להבין בדבר", דהיינו, הוא אינו מסוגל להבין באותו הענין ולקבל החלטות עצמאיות בקשר אליו.

במצב כזה, על מיופה הכח הקבוע ביפוי הכח המתמשך (או אחד מהם) פונה אל האפוטרופוס הכללי ומודיע לו כי התקיים התנאי הנ"ל, ועליו לצרף מסמכים (בהתאם למה שנקבע ביפוי הכח או בחוק, כגון מסמכים רפואיים או חוות דעת) המוכיחים שהתקיים התנאי, ולבקש כניסה לתוקף של יפוי הכח המתמשך. אישור כזה לוקח מספר ימים לקבל.

מה קורה אם הממנה פונה לבית החולים בשל מצב רפואי ויש צורך לתת לו טיפול רפואי דחוף באופן מיידי? אם הרופאים בבית החולים סבורים שהממנה, האדם שערך את יפוי הכח המתמשך, אינו במצב קוגנטיבי שהוא יכול לתת הסכמה מודעת לטיפול הרפואי, כיצד על מיופה הכח לנהוג במצב כזה? דהיינו, במצב שאין גם זמן לקבל אישור כניסה לתוקף של יפוי הכח המתמשך?

לאחרונה, בתחילת חודש 08/2023, נתנה הממונה על תחום חלופות אפוטרופוסות – עוה"ד ועו"ס אפרת רייך , התייחסות למצב הזה במכתבה אל מנהלי בתי החולים והמנהלים הרפואיים בקופות החולים, והנחה אותם כך:

"עם זאת, במקרים דחופים וחריגים בהם יש צורך להכניס לתוקף את ייפוי הכח באופן מיידי, על מנת לבצע טיפול רפואי דחוף, ניתן, אם הרופאים במוסד הרפואי מתרשמים כי הממונה איננו יכול לתת הסכמה מדעת, לקבל את הסכמת מיופה (או מיופי) הכח לקבלת הטיפול הרפואי הדחוף גם לפני קבלת אישור כניסה לתוקף מהאפוטרופוס הכללי. במקרים אלה, על מיופה הכח להציג את ייפוי הכח בפני הגורם הרפואי, ולהתחייב לפעול בהקדם מול האפוטרופוס הכללי כדי לקבל את אישור כניסה לתוקף (להלן -"ההתחיבות"). אם הממנה קבע בייפוי הכח כי ימונו מספר מיופי כח ועליהם לקבל החלטה יחדיו – יש לקבל הסכמה והתחייבות מכל מיופי הכוח. העתק ייפוי הכוח ודבר ההתחייבות יתועדו ברשומה הרפואית של המטופל.יש לסייע למיופה הכח לבצע את האמור, על ידי מתן אישורים רפואיים על מצבו של המטופל, הדרושים לשם הכנסת ייפוי הכח לתוקף.

כאמור, אין צורך להמתין לקבלת מסמך אישור הכניסה לתורף מטעם האפוטרופוס הכללי, אם הרופאים המטפלים הרלוונטיים התרשמו שהממנה איננו יכול לתת הסכמה מדעת לטיפול הרפואי, הטיפול הרפואי נחוץ לו בהקדם, ונראה שהפעלת ייפוי הכח תואמת את רצונו של המטופל כפי שהובע בייפוי הכוח."

עוד מדגיש המכתב שדרך המלך היא הגשת בקשה להכנסת יפוי הכוח המתמשך לתוקף, ולכן מדובר בנסיבות חריגות מאוד, וההסתמכות על יפוי הכח המתמשך כדי לקבל הסכמה לטיפול רפואי ע"י מיופה הכוח וכן ההתחייבות צריכה להיות לזמן קצר, לאור קבלת אישור תוקף תוך זמן קצר.

יש לשבח את המאמצים לתת פתרון למצבים שהמציאות מגלה שעורכי יפוי הכח המתמשך לא נתנו את דעתם עליה בעת עריכת יפוי כח מתמשך, קרי: מצבים רפואיים דחופים, לעיתים עניין של שעות, בהם מיופה/מיופי הכח צריכים לקבל סמכות להחליט ו/או לתת הסכמה בעניינים רפואיים של המטופל/עורך יפוי הכח המתמשך.

ואולם, האדם שעורך אדם יפוי כח מתמשך, רצוי שיתן דעתו למצבים אפשריים מעין אלו, ויתן את דעתו כאשר הוא קובע את התנאים לכניסה לתוקף של יפוי הכוח. לדוגמא, קביעת מספר מיופי כוח במצבים כאלו, אף לפי המכתב, עלולה להיות מסורבלת ו/או מסוכנת לאדם, שכן קבלת הסכמת כל מיופי הכח להתחייבות האמורה במכתב יכולה להיות לא אפשרית או מסורבלת בזמן נתון.

קושי נוסף שיכול להתעורר כאשר הרופא המטפל יסרב להעמיק בשאלה עד כמה המטופל – זה שערך את יפוי הכח – מסוגל "להבין בדבר", על מנת לחמוק מהפרוצדורה הקבועה במכתב ו/או אף להימנע מלחצים פנים משפחתיים ו/או דיון מאוחר יותר בשאלה עד כמה התקיימו התנאים הקבועים במכתב הנ"ל.

פתרון אפשרי אחר הוא מתן הסכמה מראש של מטופל לקבלת טיפול רפואי או הימנעות מטיפול רפואי במצב דחוף שאין בו זמן אפילו לתקף את יפוי הכח המתמשך. לפי התנאים הקבועים במכתב, ממילא שיקול הדעת שהתקיימו התנאים נתון לרופא, כל מה שמיופה הכח צריך הוא לתת "הסכמה" או לסרב לטיפול מסוים. מה יקרה במחלוקת שבין הרופא למיופה הכח בדבר הטיפול? – ממילא הרופא יהיה מנוע מלטפל; התנאים שקובע המכתב אינם מקלים על קבלת הסכמה רפואית, אלא מתיימרים להכשיר בדיעבד את ההחלטה הרפואית על יסוד ההנחה ש"נראה שהפעלת ייפוי הכוח תואמת את רצונו של המטופל כפי שהובע בייפוי הכוח" (ההדגשה שלי-י.מ.), ולכן רצוי שהאדם שעורך את מיופה הכח יגדיר כמה שיותר במפורט את המצבים בהם הוא משאיר את מהות ההחלטה להכרעת הרופא ולא מיופה הכח מטעמו.

ניתן להרחיב עוד בדיון על טיב הפתרון שהציע המכתב של הממונה על תחום חלופות אפוטרופסות בלשכה המשפטית של האפוטרופוס, אך דומני שדי בהערות הנ"ל כדי לפתוח צוהר לחשיבות הקדשת הזמן הראוי לעריכת יפוי כח מתמשך טוב וראוי.

****

יוער, כי המסמך נוגע לייפוי כוח מתמשך שנערך באופן מקוון ע"י עו"ד שעבר הכשרה של האפ"כ, וכן לייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד (טופס ד').

עובדת המסמך פורסמה באתר הממשלתי בכתובת:

https://www.gov.il/he/Departments/General/info_210823

היום: כ"ח אלול, תשפ"ג, 14/09/2023

דילוג לתוכן