שירותים נוטריוניים במשרד עוה"ד מיליס יואב

מיליס יואב – עו"ד ונוטריון

לעיון בתעריפים עדכניים של השירותים הנוטריונים באתר משרד המשפטים לחץ כאן (מעודכן לשנת 2023,קובץ תקנות 10461 מיום 28.12.2022)

החל מיום 9/01/2007 ניתן לקבל במשרד עוה"ד מיליס יואב גם שירותים נוטריוניים.

אם ברצונך לאמת יפוי כח בלתי חוזר בעסקת מקרקעין [יפוי כח שדורשים בד"כ הבנקים למשכנתאות] אנו ממליצים כי בטרם תפנה לנוטריון תוודא שכל פרטי הנכס רשומים כהלכה על גבי הטופס שתקבל מהבנק.

לחץ כאן לדוגמאות לאישורים נוטריוניים

סמכויות הנוטריון

ס' 7 לחוק הנוטריונים, תשל"ו- 1976 מגדיר את סמכויות הנוטריון בזו הלשון:

"פרק ב': סמכויות הנוטריון

7.      נוטריון מוסמך —

(1)     לאמת חתימה על מסמך;

(2)     לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

(3)     לאשר נכונותו של העתק מסמך;

(4)     לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

(5)     לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

(6)     לאשר שאדם פלוני חי;

(7)     לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

(8)     לערוך העדה של מסמך סחיר;

(9)     לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

(10)   להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

(11)   לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין."

בנוסף, הוסמך הנוטריון לשמש כרשות לצורך עשיית צוואה בפני רשות. סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, המסדיר עשיית צוואה בפני רשות קובע בסעיף קטן (ז) בו: "לענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט".

חובת זיהוי החותם בפני הנוטריון

המבקש אימות חתימה בפני נוטריון ו/או תצהיר נוטריוני ו/או כל שירות נוטריוני אחר הכרוך בזיהוי מבקש השירות ע"י הנוטריון צריך להצטייד בתעודה רשמית מזהה ותקפה, ובה תמונה עדכנית של מבקש השירות (דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה, תעודת חוגר/קצין בצה"ל).

כאשר הפעולה הנוטריונית או השירות הנוטריוני המבוקשים הינם בקשר עם עיסקת מקרקעין – כגון חתימה על יפוי כח נוטריוני לטובת בנק משכנתאות או לטובת חברה משכנת – זיהוי מבקש השירות יבוצע אך ורק על סמך תעודת זהות או דרכון.

אם התמונה בתעודת הזהות או הדרכון אינה עדכנית, יש להצטייד בתעודה נוספת, אשר תסייע בזיהוי מבקש השירות בידי הנוטריון.

הופעה אישית של כל החותמים על המסמך הנוטריוני הנה חובה. על המסמך הנוטריוני להיחתם בפני הנוטריון. (כך לדוג', לא ניתן להסתפק בהופעה של אחד מבני הזוג הרוכשים דירה וצריכים לאמת יפוי כח נוטריוני, כאשר בן הזוג האחר חתם בביתו על הטפסים).

 כאשר השירות הנוטריוני המבוקש אינו כרוך בזיהוי מבקש השירות, כגון בפעולה של אימות תרגום או אישור העתק מתאים למקור – אין צורך בהצגת תעודה מזהה או בהופעה אישית.

תקנה 2 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 שענינה בירור זהות ע"י הנוטריון קובעת:

"2.     (א)     נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.

                    (ב)     הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:

(1)     בידיעה אישית של הנוטריון;

(2)     בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.

                    (ב1)   על אף האמור בתקנת-משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.

                    (ג)      הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו."

מחירי השירותים הנוטריוניים

מחירי השירות הנוטריוני הינם קבועים ונקבעו בחוק. התעריפים מתעדכנים מפעם לפעם לפני השינויים במדד המחירים לצרכן. (ראה קישור לעיל לתעריף המעודכן לשנת 2023)

ט.ל.ח.

דילוג לתוכן