תומך החלטות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות / מאת עוה"ד מיליס יואב

פעמים שאנו פוגשים באדם שאנו חושבים שהוא לא לגמרי 100%, שצריך לסייע לו להתנהל, לקבל החלטות מושכלות וטובות לעצמו; פעמים שאנו מתרשמים שהוא מתקשה לעשות זאת בכוחות עצמו, או שחסרה לו תמיכה.

על הרצף שבין אדם עצמאי המקבל את החלטותיו בכוחות עצמו לבין שלילת כשרות משפטית של האדם לקבל החלטות מחייבות על עצמו וענייניו השונים – נוצר המוסד של "תומך החלטות" במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב -1962 (תיקון מיום 11.04.2016). מהו בעצם תומך החלטות?

תומך החלטות הוא אדם שמונה על ידי בית המשפט בהתאם לסעיף 67ב לחוק לסייע לאדם אחר בקבלת החלטות, וכן לסייע לאותו אדם בביטוי רצונותיו והחלטותיו כלפי צדדים שלישיים, או אף – בכפוף להסכמת האדם שמונה לו תומך החלטות – לבצע פעולות לשם מימוש החלטותיו ומיצוי זכויותיו של אותו אדם. תומך ההחלטות לא מקבל בשום פנים ואופן את ההחלטה במקום האדם הנתמך, ועצמאותו וכשרותו המשפטית  של האדם הנתמך נשמרים במלואם. טרם תוקנו תקנות בענין מינוי תומך החלטות כנדרש לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ולפיכך הוציא האפוטרופוס הכללי נוהל זמני עד להתקנת תקנות אלו.

ניתן למנות תומך החלטות לאדם בגיר "שיכול לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו עם קבלת תמיכה" ובתנאי שהוא יכול לבטא את רצונו (לרבות אדם מוגבל שעם התאמות לפי חוק שויון זכויות לאנשים מוגבלות, התשנ"ח – 1998), והאדם מסכים שימונה לו תומך החלטות. בניגוד להליך של מינוי אפוטרופוס שיכול להיעשות אף ללא רצונו של האדם, שני התנאים הבסיסיים למינוי תומך החלטות הקבועים בחוק מעידים כי האדם שמבקש תומך החלטות נותר עצמאי וכשיר באופן מלא, וההחלטה המתקבלת בסופו של דבר בענינו נותרת החלטתו שלו ולא תומך החלטות. המינוי של תומך החלטות יכול להיות לענין מוגדר או מותנה בתנאים והיקפים שיקבע בית המשפט.

ממהות תפקידו של תומך ההחלטות ומעמדה המשפטי של ההחלטה המתקבלת נגזרים גם מגבלות תומך ההחלטות, ובראשן ההגבלה לפיה "תומך החלטות לא יבצע פעולות משפטיות, לרבות חתימה על מסמכים, למימוש החלטותיו של מקבל ההחלטות, אלא אם כן מקבל ההחלטות ביקש ממנו לעשות כן לענין מסוים מראש ובכתב או בדרך מתועדת אחרת, או שתומך ההחלטות הוסמך לביצוע אותן פעולות על ידי בית המשפט". החוק גם קובע שתומך ההחלטות לא יהיה מוסמך לבצע בשם מקבל ההחלטות פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, לרבות פעולות כמו: המרת דת, השתתפות בבחירות, עריכת צוואה, מתן הסכמה לטיפול רפואי, ועוד.

נוהל האפוטרופוס הכללי מפרט גם את טיב הקשר שחייב להתקיים בין תומך ההחלטות למקבל ההחלטות, והוא מחזק את ההבחנות שבין אפוטרופוס לבין תומך החלטות. על תומך ההחלטות "לנהוג בתם לב, במסירות ובהוגנות תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של מקבל ההחלטות, במטרה לסייע לו לקבל החלטות בהתאם לרצונו, העדפותיו ובחירותיו ולממש אותן"; חייבת להיות תדירות מסוימת של מפגשים בין הצדדים, וכן יחסי תקשורת טובים בין תומך ההחלטות למקבל ההחלטות, שיתוף מלא במידעים, ועירוב מקבל ההחלטות במימוש החלטותיו עד כמה שניתן. במקרה שבו תומך ההחלטות סבור כי פעולה או החלטה מסוימת של מקבל ההחלטות עלולה לגרום למקבל ההחלטות או אף לאדם אחר הוא צריך לשתף את מקבל ההחלטות שאין בדעתו לסייע לו במימוש החלטתו ולפנות לבית המשפט לקבלת הנחיות.

הוראות אלו, כמו גם טיב המוסד של תומך החלטות, מבהירים כי לא כל אדם מתאים להיות תומך החלטות. הרבה מעבר לדרישות הפורמליות שמציב הנוהל של האפוטרופוס הכללי, יש צורך בהתאמה אישיותית לתפקיד כזה, נכונות להשקעה, ונכונות של תומך ההחלטות להכיר את מקומו המוגבל בעולם ההחלטות של מקבל ההחלטות, וגם השקעה רבה של עבודה על תהליכים – לעיתים ארוכי טווח – בשיתוף פעולה עם מקבל ההחלטות, על מנת לעודד את מקבל ההחלטות לעצמאות ובטחון בהחלטותיו מחד, ומאידך להישאר "תומך" החלטותיו ולא חליף לעצמאותו של מקבל ההחלטות להחליט בענייניו.

היכן עובר קו הגבול בין תומך החלטות לבין הסתייעות בבעל מקצוע לצורך קבלת החלטה בסוגיה ספיציפית? – לעיתים זו יכולה להיות שאלה רלבנטית. עיקר הסיוע שתומך החלטות יכול לתת למקבל ההחלטות היא בריכוז נתונים רלבנטיים – מצדדי שלישיים שמחזיקים במידע – וכן בחשיפת מקבל ההחלטות לאפשרויות הפעולה בפני מקבל ההחלטות, ושקילת ההחלטה והשלכותיה במישורים שונים. בעוד שפניה לבעל מקצוע להתייעצות בסוגיה מסוימת  יכולה להועיל בקבלת ההחלטה בהיבט של אותו בעל מקצוע (נניח התייעצות עם עורך דין ביחס לפן המשפטי בהחלטה), תומך ההחלטות משקלל – אפילו בסיוע התייעצות שלו עם בעלי מקצוע – את כל היבטיה והשלכותיה של ההחלטה העומד להתקבל, ומסייע למקבל ההחלטות לראות את "התמונה הכוללת" ואת מכלול האיזונים הראויים להילקח בחשבון.

הערות:

*אין במאמר זה תחליף ליעוץ משפטי ו/או יעוץ אחר מלאים, וראוי להתייעץ ביחס לכל מקרה קונקרטי עם האנשים המתאימים.

**ישנם נושאים רבים אחרים בסוגית תומך ההחלטות שאינן נסקרים באמור לעיל, ויש להרחיב את הלימוד בנושא למתעניין.

להרחבה בנושא מומלץ לעיין בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, וכן בפסיקה רלבנטית בסוגיית מינוי תומך החלטות, וגם בנוהל האפוטרופוס הכללי בסוגיה זו. לחץ כאן לקישור לאתר האפוטרופוס הכללי בסוגיה זו.

היום: ח' תשרי, תשפ"ד, 23/09/2023

דילוג לתוכן